15 توصيه به متقاضيان کاشت مو

15 توصيه به متقاضيان کاشت مو

1- قبل از کاشت مو حتما چند نفر را که قبلا مو کاشته اند از نزديک ببينيد و با ديد باز در مورد انجام دادن يا ندادن عمل تصميم بگيريد. هدف از اين عمل پرکردن و پوشاندن منطقه طاسي است نه پرپشتي خيلي زياد که فقط با گذاشتن کلاه گيس حاصل مي شود. در کاشت مو بايد واقع بين بود. متاسفانه افرادي که در مراکز غير معتبر برايشان بزرگ نمايي شده و دروغ زياد شنيده اند انتظارات غير واقعي پيدا مي کنند.